Вівторок, 22.09.2020, 11:47Вітаю Вас Гість | RSS
ШЛЯХІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 85
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут


Завантажити документ у Microsoft Word

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_________________№______

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Шляхівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Бериславської районної ради Херсонської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

на загальних зборах трудового колективу

протокол від 10 жовтня 2016 року  № 1

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Шляхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бериславської районної ради Херсонської області (далі - навчальний заклад)  створена рішенням  Бериславської районної ради від 23 липня 1989 року № 103, знаходиться у комунальній власності  Бериславської районної ради.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: провулок Степовий, будинок 16, село Шляхове, Бериславський район, Херсонська область, 74307.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Бериславська районна рада (далі - Власник).

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів  на вільне формування політичних  і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня  2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами,                цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і  державою за:

  - безпечні умови освітньої діяльності;

  - дотримання державних стандартів освіти;

  - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, і може запроваджуватись поглиблене вивчення окремих предметів та профільне навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення  до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна  згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним  законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- визначати форми, методи і засоби навчання і виховання, навчальні посібники і підручники, які забезпечують вимоги Закону України “Про загальну середню освіту”;

- залучати додаткові фінансові джерела   за рахунок добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- встановлювати прямі зв’язки з іноземними підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог законів  України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”;

- забезпечувати заняття на дому з учнями у відповідності з медичними висновками та вимогами Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

1.12. У навчальному закладі  функціонують:

- методичне об’єднання класних керівників;

- методичне об’єднання вчителів початкових класів;

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

- методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Власником навчального закладу, відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації і здійснюються Шляхівським фельдшерським пунктом.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти              на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання і має таку структуру:

I  ступінь - початкова школа (1 - 4 класи), тривалість навчання 4 роки;

II ступінь - основна школа (5 - 9 класи), тривалість навчання 5 років;

III  ступінь - старша школа (10 - 11 класи), тривалість навчання 2 роки.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють,  а також копій свідоцтва про народження або паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи (крім дітей, які вступають до 1-го класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка.

2.6. На базі класів І-ІІ ступенів можуть створюватись групи продовженого дня відповідно до чинного законодавства. Зарахування і відрахування учнів до груп продовженого дня здійснюється відповідно до наказу директора навчального закладу, на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.7. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня учнів встановлюються  в межах часу, що передбачено робочим навчальним планом. Навчальний рік розпочинається 01 вересня, закінчується                                у 1 - 4 класах 25 травня, у 5 - 11 класах - 31 травня, але не пізніше 01 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри:  перший з 01 вересня до 28 грудня, другий з 12 січня до 31 травня.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної  державної адміністрації, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

- 1 клас - 35 хвилин;

- 2 - 4 класи - 40 хвилин;

- 5 - 11 класи -  45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти,  молоді та спорту районної державної адміністрації та управлінням Держпродспоживслужби  у Бериславському районі.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з радою навчального закладу і затверджується директором навчального закладу.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття  та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.

У 1 класі дається вербальна характеристика навчальних досягнень  учнів. У 2 класі - у І семестрі - вербальна характеристика навчальних досягнень учнів, у ІІ семестрі - за рішенням педагогічної ради – вербальна або за 12-ти бальною системою оцінювання. У 3 - 11 класах проводиться оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною системою. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються навчальні досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства  освіти і науки України від 14 липня 2015 року №762 та зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України від 30 липня  2015 року за №942/27369.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та інших предметів згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547 та зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 14 лютого 2015 року  за №157/26602.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченню початкової школи - табель успішності;

- по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченню навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За  відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення, як похвальні листи та грамоти (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

- учні;

- директор;

- педагогічні працівники;

- психолог(соціальний педагог), бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на одержання безоплатної освіти (початкової загальної освіти, базової (повної) загальної середньої освіти у відповідності з державними стандартами;

- на вибір загальноосвітнього закладу;

- на одержання додаткових (у тому числі платних) освітніх послуг;

- на участь в управлінні закладом освіти, право обирати та бути обраним у Раду школи;

- на повагу до своєї гідності, свободу совісті та інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та переконань;

- отримувати професійну допомогу від вчителів, у разі труднощів у навчанні та у випадку довготривалих пропусків уроків з поважних причин;                                        

- на справедливе, об’єктивне оцінювання навчальних досягнень, а також на комплексні корекції, способи контролю за процесом у навчанні;

- на добровільний перевід до інших закладів освіти;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні, і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд;

- поважати честь і гідність інших учнів і працівників;

- виконувати вимоги працівників навчального закладу, згідно вимог Статуту і правил внутрішнього розпорядку;

- систематично і ґрунтовно працювати над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу.

3.5. Учням забороняється:

-  приносити, передавати та використовувати зброю, спиртні напої, токсичні і наркотичні речовини;

-  використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;

- застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування   та вимагання;

- проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я                                                яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України                                          про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодав-чими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному чинним законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- індивідуальну педагогічну та видавничу діяльність;

- звернення до адміністрації навчального закладу із проханням про пораду, допомогу та захист в службовому порядку;

- педагогічний працівник-призовник, який має вищу педагогічну освіту  і основним місцем роботи якого є навчальний заклад, користується пільгами щодо призову на строкову військову службу, визначеними Законом України “Про загальну середню освіту”.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника                            не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

3.9. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази директора навчального закладу, органу управління освітою;

- дотримуватись Статуту навчального закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, 1 раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;<

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту